آیین نامه تشکیل دفاتر نظارت و ارزیابی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی


مقدمه :
بر اساس مفاد ماده 15 اساسنامه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب چهارمین جلسه مورخ 1/7/77 شورای نظارت و ارزیابی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و پژوهشی(که از این پس در این آیین نامه موسسه نامیده می شود)دفتر شورای نظارت و ارزیابی با اهداف،وظایف و تشکیلات زیر تحت نظر ریاست موسسه تشکیل می شود.
ماده 1 : هدف
تحقق اهداف  شورای نظارت و ارزیابی موسسه و وزارت فرهنگ و آموزش عالی
ماده 2 : وظایف
2-1 اجرای مصوبات  شورای نظارت و ارزیابی موسسه
2-2 ایجاد هماهنگی با واحدهای تابعه در موسسه به منظور جمع اوری اطلاعات و آمار مورد نیاز
2-3 تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه گزارش به شورای نظارت و ارزیابی موسسه
تبصره : قبل از ارائه گزارش مربوط به هر معاونت،نسخه ای از آن جهت اطلاع به معاونت ذیربط ارسال می شود.
2-4 : هماهنگی با گروههای اعزامی نظارت و ارزیابی از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالی
2-5 : ایجاد هماهنگی و ارتباط میان شورای نظارت و ارزیابی موسسه و دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی
ماده 3 : تشکیلات
دفتر نظارت و ارزیابی موسسه زیر نظر مستقیم رئیس موسسه فعالیت می نماید.مدیر این دفتر یکی از اعضای هیات علمی موسسه است که به پیشنهاد نائب رئیس شورای نظارت و ارزیابی موسسه و حکم رئیس موسسه برای مدت 2 سال منصوب می شود و دبیری شورای نظارت و ارزیابی موسسه را به عهده می گیرد و انتصاب مجدد وی بلامانع است.تعداد کارکنان دفتر در موسسات بشرح زیر است:
3-1 : دانشگاها و موسسات آموزش عالی
در این موسسات تعداد کارکنان دفتر نظارت و ارزیابی با توجه به تعداد دانشجویان موسسه بشرح زیر تعیین می شود:
3-1-1 : تعداد کارکنان دفتر نظارت و ارزیابی موسساتی که دانشجویان آنها تا ده هزار نفر است با تشخیص رئیس موسسه بین چهار تا نه نفر بشرح زیر خواهد بود.
- تا سه نفر عضو هیت علمی صاحب نظر
- تا سه نفر کارشناس با سابقه و متعهد با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی
- تا دو نفر کمک کارشناس ترجیحا آشنا به امور آمار و جمع آوری اطلاعات
- یک نفر کارمند با حداقل مدرک تحصیلی دیپلم به عنوان ماشین نویسی و مسئول دبیرخانه دفتر
3-1-2 : تعداد کارکنان دفتر نظارت و ارزیابی موسساتی که دانشجویان آنها بین ده هزار تا بیست هزار نفر می باشد با تشخیص رئیس موسسه بین چهار تا دوازده نفر مرکب از،تا چهار نفر عضو هیات علمی،تا چهار نفر کارشناس،تا سه نفر کمک کارشناس و یک نفر مسئول دبیرخانه با مشخصات فوق است.
3-1-3 : تعداد کارکنان دفتر نظارت و ارزیابی موسساتی که دانشجویان آنها بین بیست هزار تا سی هزار نفر است،با تشخیص رئیس موسسه بین چهار تا پانزده نفر مرکب از،تا پنج نفر عضو هیات علمی،تا پنج نفر کارشناس،تا چهار نفر کمک کارشناس و. یک نفر مسئول دبیر خانه با مشخصات فوق الذکر می باشد.
3-1-4 : تعداد کارکنان دفتر نظارت و ارزیابی موسساتی که دانشجویان آنها بیشتر از سی هزار نفر است،با پیشنهاد رئیس موسسه و تصویب شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی تعیین خواهد شد.
3-2 : موسسات پژوهشی
در موسساتی که تا شش گروه پژوهشی دارند کارکنان دفتر بشرح زیر خواهد بود:

  1. یک نفر عضو هیات علمی صاحبنظر(با حفظ وظایف پژوهشی)
  2. یک نفر کارشناس با سابقه و متعهد با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی
  3. یک نفر کارمند با حداقل مدرک تحصیلی دیپلم به عنوان ماشین نویس و مسئول دبیرخانه دفتر

تبصره :
در موسساتی که تعداد گروههای پژوهشی آنها بین هفت تا دوازده می باشد،یک نفر هیات علمی و یک نفر کمک کارشناس به کارکنان دفتر اضافه می شود.در موسساتی که تعداد گروههای پژوهشی آنها بین سیزده تا هجده می باشد یک نفر هیات علمی،یک نفر کارشناس و دو نفر کمک کارشناس به کارکنان دفتر اضافه می شود.
در موسساتی که تعداد گروهای پژوهشی آنها بیشتر از هجده می باشد، به ازاء هر شش گروه پژوهشی اضافه مجددا یک نفر هیات علمی، یک نفر کارشناس و یک نفر کمک کارشناس به کارکنان دفتر اضافه می شود.در این مورد چنانچه تعداد گروه پژوهشی اضافی کمتر از شش باشد فقط یک نفر کارشناس به کارکنان دفتر اضافخ می شود.
ماده 4 :
این آیین نامه در چهار ماده و یازده بند و دو تبصره در تاریخ 1/7/77 در جلسه شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی بررسی و به تصویب وزیر فرهنگ و آموزش عالی رسید.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

اساسنامه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
مقدمه:
در جهت تحقق اهداف تعیین شده در مفاد بند الف ماده 6 آئین نامه مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب دویست و چهل ونهمین جلسه مورخ 11/4/70 شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضورای نظارت و ارزیابی در دانشگاهها وموسسات آموزش عالی و پژوهشی ( که از این پس دراین اساسنامه موسسه نامیده میشود) تشکیل میشود.
ماده 1 :
هدف از تشکیل شورای نظارت و ارزیابی ارتقای کیفیت آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و اجرایی موسسه در جهت تحقق اهداف وزارت فرهنگ و آموزش عالی است.
ماده 2 : وظایف شورا
2-1 : هدایت، راهبری و هماهنگی فعالیت های نظارتی و ارزیابی و ارائه پیشنهاد های مناسب به رئیس موسسه
2-2 : ارزیابی کیفیت و کمیت فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرائی و میزان کارآئی برنامه ها و مقررات بر اساس عوامل و شاخص های تعیین شده
2-3 : بررسی و تصویب طرحهای پیشنهادی مربوط به نظارت و ارزیابی موسسه
2-4 : ارزیابی کارکرد گروهها،دانشکده ها و واحدهای زیر مجموعه موسسه
2-5 : تنظیم و تصویب آئین نامه های داخلی شورا

ماده 3 :ترکیب شورا
3-1 : رئیس موسسه(رئیس شورا)
3-2 : معاونان موسسه(در موسسات آموزشی،معاون آموزشی و در موسسات پژوهشی معاون پژوهشی معاون پژوهشی نائب رئیس شورا خواهد بود)
3-3 : مدیر دفتر نظارت و ارزیابی (دبیر شورا)
3-4 : تا 5 تن از اعضای هیات علمی صاحب نطر با پیشنهاد نائب رئیس شورا و حکم رئیس موسسه
ماده 4 : مصوبات شورا با امضای رئیس شورا به واحدهای ذیربط ابلاغ می شود.مکاتبات در خصوص جمع آوری اطلاعات با امضای دبیر شورا انجام می گیرد.
ماده 5 :دبیر خانه شورا
در هر موسسه دفتری تحت عنوان دفتر نظارت و ارزیابی به عنوان دبیرخانه شورا تشکیل می شود. اهداف،وظایف و نشکیلات آن در آئین نامه جداگانه ای تعیین و مجوزهای مربوط نیز از مراجع ذیربط اخذ خواهد شد.
ماده 6 : این اساسنامه در 6 ماده در تاریخ 1/7/77 در جلسه شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی بررسی و به تصویب وزیر فرهنگ و آموزش عالی رسید و از تاریخ تصویب در کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی لازم الاجرا است.

 
: شماره دانشجویی
: شماره شناسنامه
Copyright © 2009-2010 Sahand University of Technology. Desgin and Script: B.Fuladpanje