پست الکترونیکی:
پیام:

 

  


دانشگاه صنعتي سهند
آدرس: تبريز - شهر جديد سهند - پرديس دانشگاه صنعتي سهند

شماره تلفن مستقیم : 04123458238

esadeqi@sut.ac.ir
nezarat@sut.ac.ir
: شماره دانشجویی
: شماره شناسنامه
Copyright © 2009-2010 Sahand University of Technology. Desgin and Script: B.Fuladpanje