عناوین و اقدامات مهم انجام یافته توسط دفتر نظارت از نیمه دوم بهمن ماه سال 81 تا حال حاضر

  • تهیه نرم افزار جدید جهت استفاده در ارزیابی آموزشی اساتید با قابلیت های ویژه
  • تهیه و نصب تابلوی مشخصات کارکنان در اتاقها
  • ارزیابی و ملزم نمودن اساتید و مدیران به نصب برنامه کاری و هفتگی خود بر درب اتاقها
  • ارزیابی کلی از عملکرد واحدهای مختلف دانشگاه از سه ماه آخر سال 81 تا حال
  • ارزیابی سالانه کارکنان بر اساس فرمهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی
  • بررسی وضعیت کلی جلسات آموزشی و پژوهشی دانشکده ها
  • بررسی سرویسهای بهداشتی، سلف سرویس و خوابگاههای دانشجویان
  • بررسی عملکرد تحصیلی دانشجویان
  • بررسی و تهیه گزارش از عملکرد دفتر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه
  • درخواست تهیه و بررسی فلوچارت شرح وظایف توسط تمام واحدها
  • بررسی وضعیت سرویسهای ایاب ذهاب دانشگاه
  • بررسی عملکرد کتابخانه مرکزی از دیدگاه اساتید و دانشجویان
  • بررسی و تهیه گزارش از عملکرد واحد تدارکات دانشگاه
  • برگزاری کارگاه آموزسی TQM برای مدیران و کارکنان دانشگاه
  • گسترش فعالیت شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه
  • اجرای نظام پذیرش و بررسی پیشنهاد از، در جهت اصلاح روشها و افزایش بهره روی در دانشگاه
  • نظر سنجی از دانشجویان جدید در حین ثبت نام در مورد روند ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود
  • نظر سنجی از دانشجویان جدید در مورد وضعیت و انجام امورات و مشکلات مجتمع خوابگاهی دانشگاه
  • در خواست عملکرد پژوهشی و آموزشی دانشکده ها، جهت تجزیه و تحلیل در قالب فرمهای تهیه شده
  • در خواست واحد های موظفی و حق التدریس اعضای هیات علمی دانشگاه از اداره آموزش
  • در خواست وضعیت توزیع نمرات دانشجویان دانشگاه از اداره آموزش
  • ارزیابی تکنسینهای آزمایشگاهها و کارگاه ها و ...
  • برگزاری جلسه توجیهی برای کارشناسان در مورد فرم جدید ارزیابی کارکنان و نحوه تکمیل آن
  • برگزاری جلسه هماهنگی برای نمایندگان دانشکده ها در رابطه با ارزیابی آموزشی اساتید(در هر ترم)
  • ارزیابی از وضعیت و مشکلات موجود در آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاه
  • ارزیابی از محل نگهداری انتشارات دانشگاه و برآورد تعداد کتابهای موجود و ارزش ریالی آنها
  • ارزیابی در مورد عملکرد اداره رفاه دانشجویان
  • ارزیابی از اداره خدمات ماشینی
  • ارزیابی وضعیت کلاسهای درسی از نظر بهداشت، امکانات و ...
  • ارزیابی مرتب وضعیت ساختمانهای مورد استفاده دانشگاه
  • ارزیابی وضعیت سلف سرویس و کیفیت غذاهای عرضه شده(از دیدگاه اساتید،کارکنان و دانشجویان)
  • ارزیابی وضعیت انبار مستقر در دفتر مرکزی
  • ارزیابی عملکرد مرکز مشاوره با استناد به نظر خواهی از دانشجویان
  • ارزیابی نحوه عملکرد نیروهای خدماتی دانشگاه
  • ارزیابی عملکرد انتشارات دانشگاه (بیشتر بصورت واسطه بین چاپخانه و دانشگاه می باشد)
  • ارزیابی عملکرد اداره تربیت بدنی و امکانات ورزشی دانشگاه
  • بررسی نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم
  • ارزیابی عملکرد دبیرخانه دانشگاه
  • ارزیابی اداره کارگزینی و رفاه اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه
  • ارزیابی عملکرد دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
  • تهیه فرمهای مخصوص ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف دانشگاه
  • انجام دو نوبت ارزیابی آموزشی اساتید در هر سال تحصیلی از نحوه تدریس دروس علمی و نظری
  • درخواست تشکیل و تکمیل بانک اطلاعاتی منظم برای اعضای هیات علمی در حوزه معاونت پژوهشی
  • ارزیابی مرکز بهداشت از نظر دانشجویان
  • شرکت در جلسات مرتبط با وظایف دفتر
  • ارزیابی از نحوه انجام پایان نامه توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتید راهنما
  • نظر خواهی از دانش آموختگان در مورد مسائل مختلف دانشگاه صنعتی سهند
  • هماهنگی و برگزاری جلسات مدیران دانشگاه
  • هماهنگی و پیگیری انجام طرح ارزیابی درونی توسط گرههای داوطلب
  • ارزیابی عملکرد روسای دانشکده ها از دیدگاه اعضای هیت علمی دانشکده ها
  • ارزیابی عملکرد مدیران از کارکنان واحد های مربوطه
  • انجام امورات محوله از طرف ریاست دانشگاه
  • تهیه و نصب صندوق دریافت نظرات ارباب رجوع
  • ارزیابی عملکرد کارکنان در محل کار


: شماره دانشجویی
: شماره شناسنامه
Copyright © 2009-2010 Sahand University of Technology. Desgin and Script: B.Fuladpanje